Историјат

Историја школе

Трговинско – угоститељска школа „Тоза Драговић“ у Крагујевцу основана је 1949. године када је Градски народни одбор донео одлуку о отварању школе ученика у привреди. Почела је са радом 1950. године када је имала три одељења која су била организована у три струке: трговинска, металопрерађивачка и мешовито одељење.
Временом је број ученика растао и настале су три самосталне школе на три различите локације. После бројних реорганизација, Министарство просвете доноси одлуку да се сазида нова заједничка школа. Школске 1966/1967. године школа је почела са радом под називом Школа ученика у привреди „Тоза Драговић“ на садашњој локацији. Ученици су се образовали за занимања из следећих струка: металопрерађивачка, трговачка, електро, личне услуге, текстилна, кожарска, месарска, прехрамбена, хемијска и грађевинска. До 1977. године школа се није водила као средња, већ школа за образовање квалификованих радника и те године школа постаје средња стручна школа. После бројних реорганизација и реформи шкосле 1994/1995. године школа се коначно конституише као Трговинско – угоститељска школа.
Школа има дугу образовну и културну традицију. Остварујемо висок квалитет у настави захваљујући континураним планирањем и организовањем стручног усавршавања целог колектива као и индивидуалним усавршавањем наставника и стручних сарадника. У школи се стиче средње стручно образовање за рад и даље школовање, у трајању од три и четири године. У овој школској години има 726 ученика у 28 одељења. Школа има 115 запослених, наставног и ваннаставног особља. Школом руководи директор Ивица Миљковић од 2017. године који веома стручно и посвећено обавља свој рад. Наша школа располаже са високо стручним наставним кадром (наставници, професори, просветни саветници, магистри наука и доктори наука) који се континуирано стручно усавршава и обучава за примену нових педагошких и других стандарда у настави.
Кроз дугогодишњи рад, рад школе је усмераван ка савременим захтевима наставе али и очувању утемељених вредности класичног начина образовања. Ученици стичу образовање у следећим образовним профилима у трогодишњем трајању редовног школовања: кувар, конобар, посластичар, фризер и трговац, и образовним профилима у четворогодишњем трајању редовног школовања: кулинарски техничар, туристичко-хотелијерски техничар, угоститељски техничар, трговински техничар и техничар дизајна одеће.
Неки образовни профили су се током година мењали а увођени су и нови. Школа нуди могућност ванредног школовања за наведене профиле, као и могућност преквалификације, доквалификације и специјализације.
Реконструкцијом шкослке зграде 2015. године ученици су стекли боље услове за учење и рад. Просторни услови, опрема и намештај су задовољавајући и у складу са финансијским могућностима школе. Ученици школе користе за извођење наставе 9 учионица опште намене, кабинет информатике, 5 кабинета кулинарства, услуживања и посластичарства, као и 21 кабинет природних и друштвених наука. Школа има библиотеку са великим књижевним фондом, медијатеку, фискултурну салу и игралиште. Важна специфичност свих образовних профила је да је наставним планом и програмом предвиђен велики број часова практичне наставе током читавог школовања, што омогућава стицање стручних знања, развијање вештина и способности у оквиру изабраног занимања. Практична настава се изводи у оквиру школе или у објектима ван школе.
Школа има потписане уговоре о пословној сарадњи са многим објектима услужних делатности где ученици стичу квалитетна практична знања. Зависно од образовног профила, ученици обављају праксу у разним угоститељским објектима (студентским домовима, хотелима, ресторанима, посластичарницама и пекарама) као и у фризерским салонима и туристичким агенцијама. Велика важност је дата праћењу напретка ученика на практичној настави. Интензивно радимо на достизању исхода учења дефинисаних
образовним програмом.
У школи се настава одвија на српском језику али је обавезно учење енглеског
језика, а поред њега учи се и француски, немачки, италијански, руски и шпански језик. Од ваннаставних активности, постоје и бројне секције: драмска, фолклорна, кулинарска, млади географи и ученички парламент. Школа је током свог постојања и рада остварила велики број признања од којих су најважнија: II Гастро фестивал 2014. године на којем су ученици освојили 6 бронзаних, 3 сребрне и 2 златне медаље; Републичко такмичење 2016. године у Новом Саду на којем су ученици (кулинарски-техничари) освојили друго место; Републичко такмичење 2017. године у Београду на којем су ученици (угоститељски-техничари) освојили треће место у фламбирању; Међународно такмичење „Гастро-фест“ 2017. године у Новом Саду на којем су ученици (угоститељски-техничари) освојили прво и треће место; Републичко такмичење 2018. године у Нишу на којем су ученици (угоститељски-техничари) освојили треће и четврто место; „Збор угоститеља“ 2019. године у Крагујевцу на којем су ученици (угоститељски-техничари, кувари и посластичари) освојили 2 бронзане, 3 сребрне, 4 златне медаље и један пехар; 2021. Републичко такмичење за куваре, конобаре и посластичаре у Суботици, освојено друго место екипно. Ова признања сведоче о квалитету рада запослених, о њиховом залагању и труду, као и о талентованости наших ученика.
Ученици који похађају нашу школи долазе из разних општина. Школа је отворена за све ученике и уведено је инклузивно образовање са прилагођеним образовним планом ученицима којима је потребна додатна подршка. Омогућено им је да буду укључени у све аспекте школског живота и исто тако им је омогућено квалитетно образовање и развој.
Школа активно сарађује са другим установама и организацијама из локалне
средине. Има веома успешну сарадњу са државним институцијама које су носиоци политике образовања – Министарством просвете, Заводом за школство, Центром за стручно образовање, Локалном самоуправом и другим релевантним институцијама. Ова сарадња је усмерена ка активном укључивању школе у процес унапређивања образовног система. Школа сарађује и размењује искуства са школама сродних образовних профила
на територији Републике Србије, а у току претходних година остварила је сарадњу и са организацијама у иностранству. Учествовали смо и у пројектима мобилности у оквиру Еразмус+ програма и жеља нам је да у будућем периоду развијемо сарадњу са што већим бројем европских школа. Наша школа подстиче истраживачки рад, слободу мишљења, креативност, хуманост и толеранцију, утиче на развој знања и вештина неопходних за што успешнију будућност наших ученика.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

 Личне услуге:

  • ФРИЗЕР

Текстилство:

  • МОДНИ КРОЈАЧ
  • ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ОДЕЋЕ

Трговина угоститељство туризам                 

  • Туристички техничар
  • Хотелијерско-ресторатерски техничар
  • Кулинарски техничар
  • Угоститељски техничар                   
  • Трговински техничар                                            
  • Кувар
  • Конобар                                                                  
  • Посластичар                                                          
  • Трговац